แจ้งเปลี่ยนกลุ่มLine สำหรับ  กลุ่มพลุสุพรรณ กลุ่ม we love กลุ่ม MBA 15 และกลุ่มอุดรหลงรักเลย

       ขอให้นักศึกษาที่อยู่กลุ่ม Line ส่วนกลาง : กลุ่มพลุสุพรรณ กลุ่ม we love กลุ่ม MBA 15 ย้าย Line เข้ามาอยู่ในกลุ่มภาคกลาง (C-GSB MBA Online)  ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเรียนการสอนตามแผนการเรียนของ Group 2
 
       สำหรับ กลุ่มอุดรหลงรักเลย ย้าย Line เข้ามาอยู่ในกลุ่มภาคอีสาน (E-San GSB MBA Online) ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเรียนการสอนตามแผนการเรียนของ Group 3 
        โดยเจ้าหน้าที่จะส่ง QR Code ไปให้หัวหน้ากลุ่ม ขอให้หัวหน้ากลุ่ม add สมาชิกเข้าตาม กลุ่ม Line ด้วยนะครับ

สมัครเรียน ONLINE

สมัครเรียน
สมัครเรียน

iJBR System

iJBR System

Pay-in Search

MBA Online Search Pay-in

Login Form

ระบบถ่ายทอดสด/ดู vdo ย้อนหลัง

เข้าสู่ระบบถ่ายทอดสด MBA Academy

แหล่งรวบรวม e-news letter

Like Me

Like me
คณะ
: บริหารธุรกิจ | บัญชี| เศรษฐศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นิเทศศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงาน : ฝ่ายสื่อสารองค์กร | ฝ่ายวิจัย | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | ฝ่ายวางแผนและพัฒนา | ฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายบริหารและธุรกิจ | ฝ่ายกิจการนักศึกษา |
    สำนักอำนวยการ | สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ | งานตรวจสอบภายใน | สมาคมศิษย์เก่า
ศูนย์วิจัย : ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ | ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ |
    ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs | ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน | ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า | ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ |
    ศูนย์ออกแบบและพัฒนางานอิเล็กทรอนิกส์ | ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและลาตินอเมริกา | สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
วารสาร : วารสารวิชาการ | วารสารรอบรั้ว มกค. | สัปดาห์นี้มีอะไร | UTCC+
บริการวิชาการ : ศูนย์บริการวิชาการ |ศูนย์ภาษา UTCC