หลักสูตร (MBA Online) สาขาการเงิน โครงการความร่วมมือ ระหว่างธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแจ้งสถานที่จัดปฐมนิเทศภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

  1. ภาคใต้ ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ ห้องชมพูพล 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช
    วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. แผนที่

  2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ธนาคารออมสิน ภาค13 จังหวัดนครราชสีมา
    วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น.
    แผนที่สมัครเรียน ONLINE

สมัครเรียน
สมัครเรียน

iJBR System

iJBR System

Pay-in Search

MBA Online Search Pay-in

Login Form

ระบบถ่ายทอดสด/ดู vdo ย้อนหลัง

เข้าสู่ระบบถ่ายทอดสด MBA Academy

แหล่งรวบรวม e-news letter

Like Me

Like me
คณะ
: บริหารธุรกิจ | บัญชี| เศรษฐศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นิเทศศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงาน : ฝ่ายสื่อสารองค์กร | ฝ่ายวิจัย | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | ฝ่ายวางแผนและพัฒนา | ฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายบริหารและธุรกิจ | ฝ่ายกิจการนักศึกษา |
    สำนักอำนวยการ | สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ | งานตรวจสอบภายใน | สมาคมศิษย์เก่า
ศูนย์วิจัย : ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ | ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ |
    ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs | ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน | ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า | ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ |
    ศูนย์ออกแบบและพัฒนางานอิเล็กทรอนิกส์ | ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและลาตินอเมริกา | สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
วารสาร : วารสารวิชาการ | วารสารรอบรั้ว มกค. | สัปดาห์นี้มีอะไร | UTCC+
บริการวิชาการ : ศูนย์บริการวิชาการ |ศูนย์ภาษา UTCC